Podmínky zpracování osobních údajů uživatelů

Dále jen "PZOÚ"

 
 

1. M7 Group S.A. (dále jen „Poskytovatel“) provozuje informační systém Skylink, ve kterém jsou zpracovávány osobní údaje Uživatelů za účelem poskytování služby Skylink na základě zákona Velkovévodství lucemburského ze dne 2. srpna 2002 o ochraně osob s ohledem na zpracování osobních údajů, v platném znění (La loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel).

2. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje jen v rozsahu a za podmínek upravených Smlouvou o poskytování služby Skylink (dále jen „Smlouva“) a v souladu s platnými zákony. Správcem osobních údajů v rozsahu tohoto článku podmínek je Poskytovatel, protože Poskytovatel určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje informovat Uživatele o jakýchkoliv změnách týkajících se zpracování osobních údajů prostřednictvím webových stránek www.skylink.cz.

3. Poskytovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatele získávat a zpracovávat údaje uživatelů, kterými jsou jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, číslo dokladu totožnosti a adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo Uživatele a karty, údaje o odebíraných službách, programových balíčcích a předplatném, platební historie a údaje o kontaktech s

Uživatelem pro účely:
a) objednávek, uzavření a plnění Smlouvy, její změny nebo ukončení,
b) dodržení právní povinnosti správce,
c) fakturace, příjem a evidence plateb a evidence pohledávek,
d) vypracování seznamu Uživatelů,
e) správy údajů týkajících se Uživatelů nebo získaných od Uživatelů,
f) zpracování dotazů Zákazníka,
g) vyřizování reklamací a jiných podání Uživatelů,
h) boje proti podvodům a neplatičům, prověřování bonity,
i) průzkumu trhu,
j) potřeb (přímého) marketingu,
k) prezentace dalších služeb nebo produktů Uživateli,
l) ochrany práv a právem chráněných zájmů správce,
m) automatizované zpracování osobních údajů, které spočívá v tvorbě analýz zaměřených na kategorizaci údajů týkajících se osob a skupin, a uplatnění těchto kategorií na osobu (profilování).

4. Uživatel přitom bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Bez ohledu na uvedené, Uživatel bere zároveň na vědomí, že neposkytnutím osobních údajů v rozsahu vyžadovaném při registraci není možné uzavřít Smlouvu.

5. Údaje dle předchozího oddílu bude Poskytovatel zpracovávat po dobu účinnosti Smlouvy, jakož i po jejím skončení v případě vyúčtování úhrad poplatků a předplatného, evidence a vymáhání pohledávek za poskytnuté služby, v případě vyřizování podání Uživatele nebo splnění zákonných podmínek pro uplatnění práv nebo splnění jiných povinností uložených zákonem na uplatnění práv.

6. Poskytovatel je na základě souhlasu Uživatele oprávněn zpracovávat v nezbytném rozsahu jeho osobní údaje pro účely nabízení služeb a produktů Poskytovatele, šíření dalších obchodních sdělení a na marketingové účely. Za tímto účelem může Poskytovatel využívat i tzv. cookies (malé soubory, které se ukládají v počítači Uživatele) při návštěvě webových stránek Poskytovatele, jestliže Uživatel způsobem uvedeným na webové stránce prohlásí, že proti tomu nemá námitek. Pro použití tzv. funkčních nebo technických cookies (např. pro zapamatování učiněných objednávek atd.) není souhlas Zákazníka nutný.

7. Poskytovatel je oprávněn na základě souhlasu Uživatele pořizovat záznam telefonických rozhovorů z telefonátů na čísla linek zákaznického servisu a ukládat zvukové záznamy z těchto volání, tj. záznamy týkající se osoby Uživatele nebo projevů jeho osobní povahy, taktéž je oprávněn použít takto získané záznamy pro účely vyhodnocování požadavků Uživatele, rozsahu a kvality služby Skylink poskytované Uživateli, jakož i posuzování a vyřizování stížností a podnětů Uživatelů. Nahrávání dle tohoto oddílu se uskutečňuje jen v případě předcházejícího upozornění Uživatele ve formě zaznění hlášky o nahrávání. V případě, že volající osoba nesouhlasí s vyhotovením takovéhoto zvukového záznamu, může po zaznění hlášky ukončit telefonické spojení a obrátit se se svým požadavkem na Poskytovatele jiným vhodným způsobem.

8. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje Uživatele, které je oprávněn zpracovávat na základě příslušných právních předpisů nebo na základě souhlasu Uživatele s použitím automatizovaných, částečně automatizovaných nebo jiných než automatizovaných prostředků zpracování.

9.  Poskytovatel se zavazuje, že zabezpečí náležité opatření na ochranu identifikačních a jiných osobních údajů, jakož i informací o Uživateli v souladu s platnými právními předpisy. Poskytovatel však neposkytuje záruku na instalované zabezpečení. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu, která by Uživateli nebo třetím osobám vznikla i přes opatření, která Poskytovatel učinil.

10. Evidence Uživatelů je přístupná pouze Poskytovatelovi a společnostem sdruženým s ním ve skupině. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn poskytovat informace a údaje uchovávané při poskytování služby Skylink v nevyhnutném rozsahu:
a) třetím osobám, které Poskytovatel pověří vymáháním pohledávek nebo uplatněním jiných oprávněných práv Poskytovatele vůči Uživateli, a to za účelem uplatnění pohledávek a jiných práv poskytovatele, včetně případu postoupení pohledávek Poskytovatele na třetí osobu, a to i po ukončení smluvního vztahu s Uživatelem,
b) soudům a jiným orgánům veřejné správy, pokud je to nutné na uplatnění práv Poskytovatele vůči Uživateli nebo splnění zákonné povinnosti Poskytovatele,
c) obchodním zástupcům Poskytovatele nebo jiným subjektům, kteří budou na základě pověření Poskytovatele konat jeho jménem jako zprostředkovatelé při poskytováni služby Skylink (včetně jejich objednávání, aktivace a vyřizování reklamací).

11. Účastník, který může prokázat svou totožnost, má právo na nahlédnutí do svých osobních údajů zpracovávaných Poskytovatelem, může požadovat jejich opravu a může bezplatně odmítnout používání svých osobních údajů pro přímý marketing. S dotazy či připomínkami v této souvislosti se může Účastník písemně obrátit na zákaznický servis Skylink. Účastník, který si nepřeje, aby již dostával newsletter nebo propagační e-maily může kliknout na odkaz s názvem „Odhlásit“, který je uvedený v každém e-mailu. V některých e-mailech se tento odkaz nenachází, neboť jde o e-mail, který se týká předplatného nebo obsahuje důležité informace pro Účastníka.

12. Poskytovatel usiluje o spolehlivé zabezpečení svých služeb. Poskytovatel však neposkytuje záruku na instalované zabezpečení. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu, která by Uživateli nebo třetím osobám vznikla i přes opatření, která Poskytovatel učinil.

13. S ohledem na přirozená rizika spojená s používáním internetu a e-mailu nemůže Poskytovatel zaručit důvěrnost osobních dat, přenosu zpráv nebo ostatních informací použitých nebo šířených Uživatelem. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu, která by Uživateli nebo třetím osobám vznikla i přes opatření, která Poskytovatel učinil.

14. Jestliže Uživatel zjistí nebo se domnívá, že ke Službám získaly nelegální přístup třetí osoby, například použitím údajů k jeho účtu, je povinen to do pěti pracovních dnů oznámit Poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu vzniklou v důsledku nelegálního použití Služeb.

Kontaktní adresa Zákaznického servisu - Satelitní televize Skylink, P.O.BOX 4, 709 00 Ostrava 9, Česká republika

Kontaktujte nás pomocí formuláře.

 

Skylink® je obchodní značka používaná pod licencí M7 Group S.A.; se sídlem Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg; R.C.S. Luxembourg: B 148073; povolení k podnikání č. 00143760/1