Ochrana osobních údajů ve Skylinku

Skylink respektuje vaše soukromí a ochranu vašich osobních údajů bere vážně. Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje, jak se staráme o vaše osobní údaje, když navštívíte naši webovou stránku (bez ohledu na to, odkud se na naši webovou stránku dostanete) a poskytnete nám své osobní údaje, a vysvětluje vaše práva na ochranu soukromí a způsob, jakým vás chrání zákon.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů má rozkikávací formát a můžete tedy rozkliknout následující názvy kapitol. Verzi těchto pravidel ve formátu PDF je možné stáhnout zde. V poslední části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů naleznete Slovník, který vysvětluje význam některých termínů.

KDO JSME A DŮLEŽITÉ INFORMACE

ÚČEL TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je informovat, jak Skylink shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje, včetně údajů, jež poskytnete prostřednictvím této webové stránky při přihlášení k odběru našeho newsletteru, zakoupení výrobku či služby nebo účasti v soutěžích.

Tato webová stránka není určena pro děti a údaje týkající se dětí vědomě neshromažďujeme.

Doporučujeme číst toto oznámení o ochraně osobních údajů společně s kterýmkoli jiným oznámením o ochraně osobních údajů, které vydáváme při konkrétních příležitostech, kdy shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, abyste v plném rozsahu pochopili, jak a proč vaše údaje používáme. Toto oznámení o ochraně osobních údajů doplňuje ostatní oznámení a jeho účelem není tato oznámení anulovat.

SPRÁVCE

Canal+ Luxembourg S. à r.l. , podnikající pod názvem Skylink, se sídlem v Lucemburku, 4 rue Albert Borschette, L-1246 Lucembursko, zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B 87.905, je správce a nese odpovědnost za vaše osobní údaje (v tomto oznámení o ochraně osobních údajů dále jako „Skylink“, „my“, „nás“ nebo „naše“).

Máte-li jakékoli otázky k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů, včetně požadavků na výkon svých zákonných práv, prosím kontaktujte nás pomocí kontaktních údajích uvedených níže.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Poštou:
Satelitní televize Skylink, P.O.BOX 4, 709 00 Ostrava 9, Česká republika

Pomocí kontaktního formuláře anebo e-mailem: privacy@skylink.cz

Telefonicky:
595 694 310

V případě jakékoliv požadavky nebo stížnosti bychom ocenili možnost vyřešit váš požadavek nebo stížnost interně, proto nás prosím nejdříve kontaktujte. Samozřejmě, máte právo kdykoliv podat stížnost lucemburskému kontrolnímu úřadu „Commission nationale pour la protection des données“ (CNPD), který je zodpovědný vůči Skylink za záležitosti spojené s ochranou osobních údajů (www.cnpd.lu).

ZMĚNY V OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto znění bylo naposledy aktualizováno 25. května 2018 podle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“).

VAŠE POVINNOST INFORMOVAT NÁS O NICH

Osobní údaje, které o vás vedeme, musí být přesné a aktuální. Prosím informujte nás, pokud dojde v průběhu vašeho vztahu s námi ke změnám osobních údajů.

 

Údaje, které o vás shromažďujeme

Osobní údaje neboli osobní informace jsou jakékoli informace o fyzické osobě, díky nimž lze danou osobu identifikovat. Nezahrnují osobní údaje, ze kterých byla odstraněna identita (anonymní údaje).

Můžeme shromažďovat, používat, ukládat a převádět různé druhy osobních údajů, které jsme rozdělili do následujících skupin:

Údaje o identitě
obsahují křestní jméno, příjmení, titul, pohlaví, uživatelské jméno (nebo podobný identifikátor), datum narození.

Kontaktní údaje
obsahují fakturační adresu, doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefonní čísla.

Finanční údaje
jsou údaje o bankovním účtu.

Údaje o transakci
představují údaje o fakturaci, platbách od vás nebo pro vás a jiné údaje o výrobcích či službách, které jste od nás koupili.

Technické údaje
jsou vaše IP adresa, přihlašovací údaje, druh a verze prohlížeče, nastavení časové zóny a místa, operační systém a platforma a jiné technologie, jimiž jsou vybaveny přístroje, jež používáte k přístupu na tuto webovou stránku.

Profilové údaje
zahrnují vaše uživatelské jméno a heslo, IP adresu, vaše nákupy a objednávky, zájmy a preference, zpětnou vazbu a reakce na průzkumy.

Údaje o používání
jsou informace o tom, jak používáte naši webovou stránku, výrobky a služby. V rámci internetových a telefonních služeb zahrnují údaje o používání identifikaci volajícího, celkový počet jednotek fakturovaných ve výpočtovém období, identifikace volané linky, druh, čas začátku a trvání hovoru nebo množství zaslaných dat, datum služby nebo připojení. V rámci služby Video-On-Demand (VOD) údaje o používání obsahují objednaný program, čas začátku a trvání sledovaného programu, datum objednávky.

Marketingové a komunikační údaje
jsou vaše preference ohledně marketingových materiálů, které dostáváte od nás nebo od třetích stran a vaše komunikační preference.

Můžeme též pro jakékoli účely shromažďovat, používat a sdílet agregované údaje, např. statistické či demografické údaje. Agregované údaje mohou být získávány z vašich osobních údajů, zákon je však nepovažuje za osobní údaje, neboť tyto údaje neodhalují přímo či nepřímo vaši totožnost. Například můžeme slučovat vaše údaje o používání za účelem výpočtu procenta uživatelů, kteří využívají konkrétní prvky webové stránky. Pokud kombinujeme nebo spojujeme agregované údaje s vašimi osobními údaji, abychom je mohli přímo či nepřímo s vámi identifikovat, s kombinovanými údaji zacházíme jako s osobními údaji, které budou použity v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Neshromažďujeme o vás žádné zvláštní kategorie osobních údajů (tj. údaje o vaší rase a etnickém původu, vyznání, filozofických názorech, sexuálním životě, sexuální orientaci, politickém zaměření, členství v odborech, informace o zdravotním stavu a genetické a biometrické údaje). Neshromažďujeme žádné údaje o odsouzení za spáchání trestných činů a o trestných činech.

POKUD ODMÍTNETE POSKYTNOUT OSOBNÍ ÚDAJE

Jestliže potřebujeme shromažďovat osobní údaje ze zákona nebo podle podmínek s vámi uzavřené smlouvy a odmítnete poskytnout námi požadované osobní údaje, je možné, že nebudeme moci plnit smlouvu, již jsme uzavřeli nebo chceme s vámi uzavřít (např. za účelem dodat vám zboží nebo služby). V takovém případě je možné, že budeme muset zrušit dodání výrobků nebo služeb; o této skutečnosti vás budeme informovat.

 

Způsob shromažďování osobních údajů

Pro shromažďování vašich údajů používáme různé způsoby, včetně následujících:

 • Přímá interakce.

Informace o vaší totožnosti, kontaktní a finanční údaje vyplněním formulářů nebo na základě korespondence s námi poštou, telefonem, e-mailem nebo jinak. Týká se to osobních údajů, které poskytujete při

 • objednávání našich výrobků a služeb;
 • vytvoření účtu na naší webové stránce;
 • přihlášení k odebírání našich služeb nebo publikací;
 • požádání, aby vám byly zasílány marketingové materiály;
 • účasti v soutěži, propagační akci nebo průzkumu; nebo
 • při poskytnutí zpětné vazby.

 

 • Automatizované technologie nebo interakce.

Během vašeho používání webové stránky můžeme automaticky shromažďovat technické údaje o vašem zařízení a chování při prohlížení. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí cookies a podobných technologií. Podrobnější údaje o našich pravidlech užívání cookies, naleznete zde.

 • Třetí strany nebo veřejně přístupné zdroje.

Osobní informace o vás můžeme získat i od různých třetích stran a z veřejných zdrojů.

 

Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme pouze tehdy, umožňuje-li to zákon. Nejčastěji vaše osobní údaje používáme za následujících okolností:

 • Musíme plnit smlouvu, kterou se s vámi chystáme uzavřít nebo kterou jsme s vámi již uzavřeli.
 • Je to nutné pro naše oprávněné zájmy (nebo oprávněné zájmy třetí strany) a vaše zájmy a základní práva tyto zájmy nepřevažují.
 • Musíme plnit zákonné nebo regulační povinnosti.

Vycházíme z vašeho souhlasu jakožto právního základu pro zpracování osobních údajů, pro zasílání přímé marketingové komunikace třetích stran na váš e-mail nebo prostřednictvím SMS. Máte právo kdykoli odvolat souhlas s využíváním osobních údajů pro marketingové účely tak, že nás kontaktujete.

ÚČELY, PRO KTERÉ BUDEME POUŽÍVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Do formátu tabulky jsme zachytili všechny způsoby, jimiž máme v úmyslu používat vaše osobní údaje, a právní základy, ze kterých vycházíme. V uplatnitelném rozsahu též uvádíme naše oprávněné zájmy.

Všimněte si, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro více než jeden zákonný účel, a to v závislosti na konkrétním účelu, pro který vaše osobní údaje používáme.

Účel/činnost Druh údajů Právní základ pro zpracování
Registrovat vás jako nového zákazníka (a) O identitě
(b) Kontaktní
Uzavření a plnění smlouvy uzavřené s vámi
Zpracovat a doručit vaši objednávku, včetně:
(a) Spravovat platby, poplatky a sazby
(b) Inkasovat a vymáhat nám dlužné peníze
(c) Bojovat proti podvodným platbám a platbám v prodlení
(a) O identitě
(b) Kontaktní
(c) Finanční
(d) O transakci
(e) O používání
(f) Marketingové a komunikační
(a) Uzavření smlouvy s vámi
(b) Nutné pro naše oprávněné zájmy (abychom od vás vymohli zaplacení dluhů)
Řídit náš vztah, včetně:
(a) Oznamovat vám změny našich podmínek nebo pravidel ochrany osobních údajů
(b) Požádat vás o recenzi nebo účast v průzkumu
(c) Spravovat podmínky vaší smlouvy nebo úroveň či druh služeb poskytovaných na základě této smlouvy
(d) Řešení problémů a zákaznická podpora
(a) O identitě
(b) Kontaktní
(c) Profilové
(d) O používání
(e) Marketingové a komunikační
(a) Uzavření smlouvy s vámi
(b) Nutné pro plnění zákonné povinnosti
(c) Nutné pro naše oprávněné zájmy (pro zajištění aktuálních záznamů a zjišťování, jak naši zákazníci používají naše výrobky/služby)
Umožnit vám zúčastnit se slosování o ceny, soutěže nebo průzkumu (a) O identitě
(b) Kontaktní
(c) Profilové
(d) O používání
(e) Marketingové a komunikační
(a) Uzavření smlouvy s vámi
(b) Nutné pro naše oprávněné zájmy (zjistit, jak zákazníci používají naše výrobky/služby, tyto rozvíjet a rozvíjet i naše podnikání)
Spravovat a chránit naše podnikání a tuto webovou stránku (včetně řešení problémů, analýzy údajů, testování, údržby systémů, podpory, reportingu a hostování údajů) (a) O identitě
(b) Kontaktní
(c) Technické
(a) Nutné pro naše oprávněné zájmy (pro chod společnosti, poskytování administrativních a IT služeb, zabezpečení sítě, prevence podvodů a v kontextu reorganizace společnosti nebo restrukturalizace skupiny)
(b) Nutné pro plnění zákonné povinnosti
Poskytovat obsah webové stránky a reklamy tak, aby byl pro vás relevantní, a měřit účinnost reklamy, kterou vám zobrazujeme, a porozumět této účinnosti (a) O identitě
(b) Kontaktní (c)
Profilové
(d) O používání
(e) Marketingové a komunikační
(f) Technické
Nutné pro naše oprávněné zájmy (zjistit, jak zákazníci používají naše výrobky/služby, tyto rozvíjet a rozvíjet i naše podnikání a komunikovat naši marketingovou strategii) nebo souhlas
Používat analytiku údajů pro zlepšení naší webové stránky, výrobků/služeb, marketingu, vztahů se zákazníky a zkušeností zákazníků (a) Technické
(b) O používání
Nutné pro naše oprávněné zájmy (definovat druhy zákazníků pro naše výrobky a služby, aktualizovat naši webovou stránku a udržovat ji relevantní, rozvíjet naše podnikání a komunikovat naši marketingovou strategii)
Navrhovat vám a doporučovat zboží a služby, které vás mohou zajímat (a) O identitě
(b) Kontaktní
(c) Technické
(d) O používání
(e) Profilové
Nutné pro naše oprávněné zájmy (rozvíjet naše výrobky/služby a rozvíjet i naše podnikání)
Provádět výzkum trhu, marketingové kampaně nebo aktivity přímého marketingu (a) O identitě
(b) Kontaktní
(c) O transakci
(d) Profilové
(e) O používání
(f) Marketingové a komunikační
Nutné pro naše oprávněné zájmy (zjistit, jak zákazníci používají naše výrobky/služby, tyto rozvíjet a rozvíjet i naše podnikání a zlepšovat naši prodejní a marketingovou strategii) nebo souhlas
Plnit požadavky orgánů činných v trestním řízení nebo soudních orgánů o poskytnutí informací a/nebo spolupracovat při odposlouchávání (sledování) (a) O identitě
(b) Kontaktní
(c) Finanční
(d) O transakci
(e) Technické
(f) O používání
Nutné pro plnění zákonné povinnosti
Obhájit se proti nárokům nebo vymáhat naše práva (a) O identitě
(b) Kontaktní
(c) Finanční
(d) O transakci
(e) Profilové
(f) O používání
(g) Marketingové a komunikační
Nutné pro naši obhajobu vůči nárokům a vymáhání našich práv

NAŠE PROPAGAČNÍ NABÍDKY

Vaše údaje o identitě, kontaktní a technické údaje, údaje o používání a profilové údaje můžeme používat pro získání názoru na to, co můžete chtít nebo o co se můžete zajímat. Tímto způsobem rozhodujeme, jaké výrobky, služby a nabídky mohou být pro vás relevantní (jedná se o marketing).

Od nás budete dostávat marketingová sdělení, pokud jste od nás požadovali informace nebo jste si od nás koupili zboží či výrobky, nebo jste nám poskytli údaje při účasti v soutěži nebo při registraci k propagačním nabídkám a k tomuto odběru jste se přihlásili.

MARKETING TŘETÍCH STRAN

Předtím, než budeme sdílet vaše osobní údaje s jakoukoli třetí stranou pro marketingové účely, vyžádáme si váš výslovný souhlas.

ODHLÁŠENÍ

Můžete nás kdykoli požádat, abychom vám přestali zasílat marketingová sdělení.

V případě e-mailového marketingu pouze klikněte na odkaz pro odhlášení obsažený v kterémkoli již dříve zaslaném marketingovém sdělení.

Pokud vás kontaktujeme po telefonu, informujte v tomto smyslu operátora na lince.

Ve všech ostatních případech nás kontaktujte.

V současné době usilovně pracujeme na tom, abyste mohli spravovat své marketingové preference na naší webové stránce a aplikaci. Brzy se již budete moci přihlásit na naši webovou stránku nebo do aplikace a zaškrtnout příslušná pole nastavující vaše marketingové preference.

Odhlášení z odebírání těchto marketingových sdělení se nevztahuje na osobní údaje, které jste nám poskytli v důsledku a za účelem vyřízení nákupu výrobku/služby, registrování záruky, zkušenosti s výrobkem/službou nebo jinými transakcemi.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny osoby navštěvující naše sociální sítě:

ale i na další služby jako je Skylink Live TV.

Skutečnost, že navštěvujete a používáte naše webové stránky, sociální sítě nebo aplikace, znamená, že přijímáte a souhlasíte s možností zpracování údajů. Informace o tom, která data jsou zpracovávána prostřednictvím sociálních sítí, jsou uvedeny v bodě 4 "Jak používáme vaše osobní údaje" tohoto dokumentu. Zpracování osobních údajů přes sociální sítě je však také řízeno zásadami ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě, a proto pokud máte nějaké dotazy, nejprve zkontrolujte zásady ochrany osobních údajů sociálních sítí. Chcete-li získat další informace o tomto tématu, kontaktujte nás.

ZMĚNA ÚČELU

Vaše osobní údaje používáme pouze pro účely, pro které je shromažďujeme, jestliže se nebudeme oprávněně domnívat, že je potřebujeme pro jiný důvod, kompatibilní s původním účelem. Pro vysvětlení toho, jak je zpracování pro nový účel kompatibilní s původním účelem nás prosím kontaktujte.

Pokud musíme používat vaše osobní údaje pro nesouvisející účely, budeme vás o tom informovat a vysvětlíme právní základ, jenž nám to umožňuje, nebo požádáme o váš souhlas.

Upozorňujeme, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat bez vašeho vědomí či souhlasu v souladu se shora popsanými pravidly, jestliže to požaduje nebo umožňuje zákon.

 

Sdělení vašich osobních údajů

Při provádění některých našich aktivit a za účelem poskytování služeb spolupracujeme s našimi partnerskými společnostmi, abychom zajistili nejvyšší kvalitu vám poskytovaných služeb. Tito partneři musí mít přístup k vaším osobním údajům. Naši partneři jednají v roli zpracovatele. Zpracovávají údaje pouze v souladu s našimi pokyny a pro účely, které vám byly vyšší oznámeny.

Využíváme partnerské společnosti zejména v těchto oblastech:

 • Administrativní podpora,
 • IT Systémy, Softwarová podpora,
 • Marketingové služby,
 • Zákaznické centra,
 • Vymáhání dluhů.

Vaše osobní údaje také sdílíme s našimi obchodními partnery jakož i se státními orgány a soudy na jejich žádost a na základě zákonných důvodů.

Požadujeme, aby všechny třetí strany respektovaly zabezpečení vašich osobních údajů a manipulovaly s nimi v souladu se zákonem. Třetím stranám poskytujícím služby nedovolujeme používat vaše osobní údaje pro jejich vlastní účely, tito poskytovatelé mohou vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro konkrétní účely a v souladu s našimi pokyny.

 

Zabezpečení údajů

Zavedli jsme příslušná bezpečnostní opatření, abychom ochránili vaše údaje před náhodnou ztrátou, použitím či nedovoleným přístupem, změnou nebo sdělením. Kromě toho je přístup k vašim osobním údajům omezen pouze na zaměstnance, zástupce, smluvní partnery a jiné třetí strany, na které se vztahuje obchodní potřeba tyto údaje znát. Tyto osoby budou vaše osobní údaje zpracovávat pouze podle našich pokynů a jsou navíc vázány povinností mlčenlivosti.

Máme zavedeny různé postupy pro řešení jakéhokoli podezření na porušení osobních údajů a o případném porušení budeme informovat vás i příslušného regulátora podle zákonných povinností.

 

Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění účelů, pro které jsme je shromáždili, včetně účelů plnění zákonných, účetních či oznamovacích požadavků.

Pro stanovení správné lhůty uchovávání osobních údajů bereme v úvahu množství, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko škody v důsledku nepovoleného použití nebo sdělení vašich osobních údajů, účely, pro něž vaše osobní údaje zpracováváme, a skutečnost, zda můžeme tyto účely splnit jinými prostředky, a příslušné zákonné požadavky.

Za některých okolností nás můžete požádat o vymazání vašich údajů: bližší údaje viz Žádost o výmaz níže.

Někdy také můžeme vaše osobní údaje anonymizovat (aby je již nebylo možné s vámi spojit) pro výzkumné a statistické účely; v tomto případě můžeme informace používat po dobu neurčitou, aniž bychom vás o tom museli informovat.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s požadavky GDPR byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat e-mailem na adrese privacy@skylink.cz nebo můžete svou žádost zaslat poštou na následující adresu Satelitní televize Skylink, P.O.BOX 4, 709 00 Ostrava 9, Česká republika (k rukám pověřence pro ochranu osobních).

V případě, že budete uplatňovat svá práva jako subjekt údajů, pověřenec pro ochranu osobních údajů si vyhrazuje právo přiměřeně ověřit vaši totožnost.

 

Vaše zákonná práva

Za jistých okolností máte v souvislosti se svými osobními údaji práva vyplývající ze zákonů o ochraně osobních údajů. Kliknutím na následující odkazy se o těchto právech dozvíte více:

Pokud si přejete uplatit kterékoli z těchto práv, prosím kontaktujte nás.

OBVYKLE SE NEPLATÍ ŽÁDNÝ POPLATEK

Za přístup k vašim osobním údajům nemusíte platit žádný poplatek (ani za výkon ostatních práv). Můžeme však účtovat přiměřený poplatek, pokud budou vaše žádosti jednoznačně nepodložené, opakující se nebo zasílány v nepřiměřeném množství. Za těchto okolností můžeme též odmítnout vyřídit vaši žádost.

CO OD VÁS MŮŽEME POŽADOVAT

Můžeme od vás požadovat konkrétní informace, abyste nám umožnili potvrdit svou totožnost a zajistit vaše právo k přístupu k osobním údajům (nebo vykonat kterákoli jiná vaše práva). Jedná se o bezpečnostní opatření zajišťující, aby osobní údaje nebyly sděleny jiné osobě, jež nemá na ně právo. Můžeme vás též kontaktovat a požádat vás o další informace v souvislosti s vaší žádostí, abychom naši odpověď urychlili.

LHŮTA NA ODPOVĚĎ

Snažíme se odpovědět na všechny oprávněné žádosti do jednoho měsíce. Někdy můžeme odpovědět po více než měsíci, jestliže je vaše žádost výjimečně složitá nebo jste nám zaslali žádostí několik. V takovém případě vás budeme informovat o aktuálním stavu vyřizování žádosti.

 

Slovník

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Oprávněný zájem je zájem naší společnosti na vedení a řízení našich obchodních aktivit tak, abychom vám mohli poskytnout nejlepší službu/výrobek a nejlepší a nejbezpečnější zkušenost. Dbáme na to, abychom posoudili a vyrovnali potenciální dopad na vás (kladný i záporný) a vaše práva předtím, než vaše osobní údaje zpracujeme pro naše oprávněné zájmy.

Plnění smlouvy znamená zpracování vašich údajů, je-li to nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou jste, nebo pro učinění jistých kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Plnění zákonné nebo regulační povinnosti znamená zpracování vašich osobních údajů, pokud je to nutné pro plnění zákonné nebo regulační povinnosti, která se na nás vztahuje.

VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA

Máte následující práva:

Žádost o přístup ke svým osobním údajům (označováno jako „žádost subjektu údajů o přístup k údajům“). Na základě této žádosti získáte kopii osobních údajů, které o vás vedeme, a budete si moci zkontrolovat, zda tyto údaje zpracováváme v souladu se zákonem.

Žádost o opravu osobních údajů, které o vás vedeme. Tímto způsobem opravíme jakékoli neúplné či nepřesné informace, jež o vás máme, je možné, že však budeme muset ověřit přesnost vámi poskytnutých nových údajů.

Žádost o výmaz svých osobních údajů. Můžete nás tedy požádat o výmaz nebo odstranění osobních údajů, pokud neexistuje dostatečný důvod pro to, abychom tyto údaje nadále zpracováváme. Máte též právo požádat nás o výmaz nebo odstranění svých osobních údajů v případě, že jste úspěšně uplatnili své právo vznést námitku proti zpracování (viz níže), kdy jsme zpracovávali vaše informace nezákonně nebo jsme z titulu místních zákonů byli povinni vymazat vaše osobní údaje. Nicméně upozorňujeme, že není vždy možné splnit vaši žádost o výmaz ze specifických zákonných důvodů, jež vám budou oznámeny v době přijetí vaší žádosti, budou-li se takové důvody aplikovat.

Vznesení námitky proti zpracování svých osobních údajů, pokud vycházíme z oprávněného zájmu (nebo z oprávněného zájmu třetí strany), a námitku vznášíte a základě tohoto oprávněného zájmu v důsledku okolností vaší konkrétní situace, neboť se domníváte, že toto zpracování ovlivňuje vaše základní práva a svobody. Máte též právo vznést námitku, jestliže zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. V některých případech jsme oprávněni prokázat, že pro zpracovávání vašich informací máme závažné oprávněné zájmy převažující vaše práva a svobody.

Žádost o omezení zpracování svých osobních údajů. Můžete nás požádat o pozastavení zpracování svých osobních údajů v těchto případech: (a) chcete, abychom zajistili přesnost údajů; (b) používání vašich údajů námi je nezákonné, nechcete však, abychom tyto údaje vymazali; (c) potřebujete, abychom tyto údaje vedli, i když je již nepožadujeme, vy však tyto údaje potřebujete pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo (d) vznesli jste námitku proti našemu používání našich údajů, musíme však nejprve ověřit existenci případných převažujících oprávněných zájmů, abychom tyto údaje mohli používat.

Žádost o předání svých osobních údajů vám nebo třetí straně. Vaše osobní údaje poskytneme vám nebo vámi vybrané třetí straně ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se však pouze vztahuje na automatizované informace, k jejichž používání jste nám dali souhlas, nebo pokud jsme tyto informace použili pro plnění s vámi uzavřené smlouvy.

Kdykoli odvolat svůj souhlas, pokud z vašeho souhlasu vycházíme pro zpracování vašich osobních údajů. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu. Jestliže svůj souhlas odvoláte, je možné, že vám již nebudeme moci dodávat jisté výrobky nebo služby. V okamžiku odvolání vašeho souhlasu vás budeme v tomto smyslu informovat.

© 2020 Canal+ Luxembourg S. à r.l. - Všechna práva vyhrazena
Skylink® je obchodní značka vlastněná Canal+ Luxembourg S. à r.l.
se sídlem Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 87.905